Muutos ei tapahdu itsestään,
se on tehtävä!

Ympäristöblokki Helsinki ilman natseja -mielenosoituksessa

Tapahtumat· Helsinki 6.12.·

Helsinki ilman natseja! 6.12.2019

Maan ystävät yhdessä muiden ympäristötoimijoiden kanssa kutsuu ympäristöliikkeen Helsinki ilman natseja -mielenilmaukseen perjantaina 6.12.2019 osoittamaan, etteivät fasismi ja rasismi kuulu ympäristöliikkeeseen, ja että kamppailut ympäristön ja yhdenvertaisuuden puolesta ovat toisistaan erottamattomat.

Tarkka kellonaika ja reitti päivittyvät lähempänä; seuraa tiedotusta facebookissa.

Tapahtuma facebookissa: https://www.facebook.com/events/2512481775654495/

 

Kuljetuksia Helsinkiin järjestetään ainakin Tampereelta ja Turusta:

Tampereelta: https://www.facebook.com/events/2184110681891757/

Turusta: https://www.facebook.com/events/1255703407947319/

 

Antifasismi kuuluu myös ympäristöliikkeelle

IN ENGLISH / SWEDISH BELOW

Äärioikeiston ajatusmaailma ja ympäristönsuojelu eivät ole yhteensovitettavissa. Alistaminen, väkivalta ja eriarvoisuus, joita äärioikeisto ajaa, ulottuu ihmisistä luontoon. Ne ryhmät, joita vastaan fasistit hyökkäävät, joutuvat myös kokemaan suurimman kärsimyksen ympäristökriisin edetessä.

Bolsonaro haluaa Brasiliassa hakata sademetsät mataliksi kiihdyttäen ilmastonmuutosta ja ympäristön tuhoa. Taistelussa ilmastokatastrofia vastaan etulinjassa ovat edelleen ne ihmiset, joihin fasistinen toiminta eniten vaikuttaa: alkuperäisasukkaat, globaalin etelän köyhät ja naiset. Siksi ympäristön ja elinkelpoisen planeetan puolustaminen tarkoittaa myös heidän puolustamistaan. Kiihtyvästä kriisistä hyöytyvät pyrkivät asettamaan vastakkain ihmiset, jotka eivät tuhoa ole aiheuttaneet.

Donald Trump vetää Yhdysvallat pois Pariisin ilmastosopimuksesta, osoittaen että voitot ja jatkuva kasvu menevät edelleen elinkelpoisen planeetan edelle. Samalla kun tuho kiihtyy, pyrkii äärioikeisto syyttämään katastrofista niitä ihmisiä, jotka sen seuraukset joutuvat kokemaan, olivat kyseessä sitten yksittäiset työntekijät, siirtolaiset, rodullistetut tai alkuperäiskansoihin kuuluvat. Turkki pyrkii tuhoamaan Pohjois-Syyriassa Rojavan vallankumouksen, joka perustuu tasa-arvoon ja ekologiseen yhteiseloon. Rojava on esimerkki aidosta vaihtoehdosta nykyiselle ympäristötuholle ja toivottomuudelle.

Suomessa ilmastonmuutoksen kieltäjien äänekkäin edustajisto löytyy perussuomalaisista ja muusta äärioikeistosta. Ihmisviha ja ilmastotieteen kieltäminen kietoutuvat yhteen, mikä tuhoaa niin ihmisten elinehdot kuin luonnonkin. Sama logiikka, jolla heikommassa asemassa olevia ihmisryhmiä pyritään alistamaan, pätee myös luontoon.

Fasistiset ja rasistiset voimat uhkaavat myös ympäristöliikettä sisältä päin ja pyrkivät ottamaan sen agendan haltuunsa. Ympäristökriisin edellyttämät nopeat ja perustavanlaatuiset yhteiskunnalliset muutokset tulee toteuttaa valta-asetelmia purkaen, ei sortoa lisäten tai ylläpitäen. Ympäristöliikkeen sisällä ja ympäristömyönteisessä politiikassa ei ole tilaa fasistisille voimille.

Äärioikeistolaisen liikehdinnän kasvaessa ympäristöliikkeen tila kapenee. Fasistiset hallitukset ja autoritaariset johtajat eivät piittaa ympäristöstä tai ihmisistä. Siksi meidän on yhdistettävä voimamme niiden kanssa, jotka taistelevat vapaan ja kestävän yhteiskunnan puolesta. Kamppailu on ja on aina ollut sama. Siksi kannustamme kaikkia ilmastonmuutoksesta huolestuneita tahoja, ympäristöliikkeissä toimivia sekä fasismia vastustavia ihmisiä osallistumaan Helsinki ilman natseja -mielenosoitukseen 6.12.2019.

Mielenosoitukseen ei toivota puoluetunnuksia, valtioiden lippuja tai muita autoritarismia edustavia tunnuksia. Tapahtuman tarkempi aika ja paikka ilmoitetaan mahdollisimman pian.

Helsinki ilman natseja -mielenosoituksen päätapahtuma:
https://www.facebook.com/events/525869534934327/

-------------------------------------------------

Antifascism is environmentalism

The far right and environemntal protection are not compatible. Oppression, violence and inequality that the far right is furthering extends from people to nature. Groups that are actively attacked by fascist are also the ones that will suffer the most as the environmental crisis escalates.

In Brazil, Bolsenaro wants to cut down the rainforest to accelerate climate change and the destruction of environment. In the frontlines of the fight against climate catastrophy are still the very same people that are most targeted by fascists: indigenous people, women and poor people in the Global South. Defending nature and a liveable planet therefore means also defending them. As the crisis accelerates, those who benefit from the destruction are trying to pit those who are not responsible for it against each other.

Donald Trump is withdrawing the United States from the Paris Climate Agreement, showing that profits and continued growth are still more important than a liveable planet. As the destruction continues, the far right will blame the catastrophy on those who are experiencing its consequences the hardest, be it individual workers, migrants, racialized minorities or indigenous people. At the same time, Turkey is trying to destroy the Rojava revolution in Northern Syria, a revolution that is founded on equality and ecological coexistence. Rojava serves as a real world alternative to the current destructive development and hopelessness.

In Finland, the loudest climate change deniers can be found in the Finns Party and other far right groups. Hatred of people and climate change denialism are intertwined, and are destroying peoples' living conditions as well as nature. The same logic that seeks to oppress people is applied to nature.

The environmental movement is also threatened by fascism and racism from within, as they are trying to appropriate the movement's agenda. The necessary actions and systemic changes that the environmental crisis is demanding of us must deconstruct relations of power, not by advancing and upholding oppression. There is no room fascist forces in the environmental movement and environmental politics.

If the far right gains ground, there will be less room for the environmental movement. Fascist governments and authoritarian leaders do not care about the environment or people. That is why we need to come together and join those who are fighting for a free and sustainable society. The fight is and always has been the same. We encourage everyone concerned about the current climate crisis, environmentalists and antifascists to participate in the Helsinki ilman natseja- demonstration on the 6th of December 2019.

We ask you not to bring insignia of political parties, national flags or other authoritarian symbols to the demonstration. The time and place of the demonstration will be announced as soon as possible.

Helsinki ilman natseja main event:
https://www.facebook.com/events/525869534934327/

-------------------------------------------------------

Antifascismen hör till miljörörelsen

Extremhögern och skyddande av miljön är oförenliga. Det förtryck, våld och ojämlikhet, som extremhögern driver, berör både människor och naturen. De grupper som fascisterna aktivt attackerar kommer att utsättas för de värsta konsekvenserna när klimatkatastrofen eskalerar.

Bolsenaro vill hugga regnskogarna och därmed öka på klimatförändringen och naturens förstörelse. På frontlinjen i kampen mot klimatkatastrofen står fortfarande de som den fascistiska verksamheten påverkar mest: ursprungsbefolkningen, de fattiga i globala södern och kvinnor. Det innebär att samtidigt som vi måste skydda naturen och en beboelig planet, måste vi också skydda de förtryckta. När krisen accelererar, försöker de som profiteras av katastrofen motsätta de som inte bär ansvaret över den.

Donald Trumps beslut att lämna Parisavtalet visar att vinst och tillväxt är viktigare än en beboelig planet. Samtidigt som förstörelsen fortsätter, försöker extremhögern skylla katastrofen på dem som drabbas mest av konsekvenserna, vilket kan beröra arbetare, invandrare, rasifierade minoriteter eller ursprungsbefolkningen. Turkiet försöker förstöra Rojavas revolution i Norra Syrien, en revolution som byggs upp på jämställdhet och ekologisk samexistens. Rojava fungerar som ett äkta exempel på ett alternativt liv för den nuvarande klimatkatastrofen och hopplösheten.

I Finland hittar man de mest högljudda klimatförnekarna i sannfinländarna och i andra extremhögra grupper. Misantropin och klimatförnekelsen är sammanflätade och förstör både människornas livskonditioner och naturen. Samma logik som används för att förtrycka människor, lämpas för naturen.

Fascistiska och rasistiska krafter hotar miljörörelsen från insidan och försöker ta över rörelsens agenda. De snabba och grundläggande samhälleliga förändringarna som miljökrisen kräver, bör realiseras genom att bryta ner maktförhållanden, inte genom att upprätthålla eller öka förtrycket. Det finns inte utrymme för fascistiska krafter miljörörelsen eller i miljörelaterad politik.

Om den extremhögra rörelsen växer, minskar miljörörelsen utrymme. Fascistiska och auktoritära ledare bryr sig inte om miljön eller människor. Därför måste vi förenas med dem som kämpar för ett fritt och hållbart samhälle. Kampen är och har alltid varit gemensam. Vi uppmuntrar alla som är oroliga över den nuvarande klimatkrisen, miljöaktivister och antifascister att delta i Helsinki ilman natseja- demonstrationen 6 december 2019.

Det är önskvärt att partisymboler, nationsflaggor och övriga autoritära symboler lämnas bort från demonstrationen. Den exakta tidpunkten och platsen meddelas snarast möjligt.

Huvudevenemanget till demonstrationen: https://www.facebook.com/events/525869534934327/